Wydłużony termin wnioskowania o stypendium rektora

W związku z możliwością aplikowania przez osoby na V roku studiów doktoranckich o przyznanie Stypendium Rektora, zmianie uległ harmonogram czynności podczas postępowania w sprawie wniosków – termin składania wniosków przedłużony został do 2 grudnia 2020 r. Więcej informacji na stronie: https://amu.edu.pl/doktoranci/stypendium-rektora2.

Komunikat ws. składania i przyznawania wniosków o stypendium rektora w przypadku przedłużeń studiów doktoranckich

Szanowne Doktorantki, Szanowni Doktoranci!

Pragniemy poinformować, że istnieje możliwość otrzymania Stypendium Rektora dla najlepszych doktorantów w przypadku tych z Was, którzy uzyskali pierwsze przedłużenie studiów. Warunki przyznania stypendium w tym przypadku się nie zmieniają – mogą je tym samym otrzymać te osoby na studiach doktoranckich, które uzyskały bardzo dobre lub dobre wyniki egzaminów oraz wykazały się postępami w pracy naukowej i przygotowaniu rozprawy doktorskiej, a także szczególnym zaangażowaniem w pracy dydaktycznej. Powyższe informacje potwierdzone zostały opinią radców prawnych UAM.

Stypendium rektora

Informujemy, że można składać wnioski o stypendium rektora na rok akademicki 2020/2021. Wszelkie informacje znajdziecie w adresie poniżej, znajdujący się regulamin, harmonogram postępowania oraz kryteria dla poszczególnych wydziałów i katedr:

https://amu.edu.pl/doktoranci/stypendium-rektora2

Przypominamy, że o stypendium mogą ubiegać się doktoranci ze studiów doktoranckich.

Stypendium przyznawane jest przez upoważnioną przez JM Rektora UAM Uczelnianą Komisję Stypendialną, pracującą w podkomisjach właściwych dla Wydziałów. W roku akademickim 2020/2021 podstawowy termin składania wniosków mija 27 listopada 2020 roku.

Formę składania wniosków określą poszczególne Wydziały.
Występując o stypendium doktoranci korzystają z druku Wniosek o przyznanie stypendium rektora (plik do pobrania na dole strony).
Stypendium może otrzymać doktorant, który w roku akademickim poprzedzającym przyznanie stypendium spełnił łącznie następujące warunki:

  • uzyskał bardzo dobre lub dobre wyniki egzaminów objętych programem studiów doktoranckich,
  • wykazał się postępami w pracy naukowej i przygotowywaniu rozprawy doktorskiej,
  • podczas studiów doktoranckich prowadzonych przez uczelnię wykazał się szczególnym zaangażowaniem w pracy dydaktycznej.

Stypendium przyznawane jest wyłącznie na wniosek zainteresowanego.

Stypendium doktorant może otrzymywać tylko na jednych studiach doktoranckich i nie przysługuje ono po ukończeniu innych studiów doktoranckich. Zasady te obowiązują niezależnie od wydziału i uczelni, na której odbywane są studia.

Stypendium przyznawane jest na rok akademicki i  wypłacane do lipca włącznie.

Zgodnie z art.  94 ust. 2 Ustawy decyzja o przyznaniu świadczenia, w tym decyzja o przyznaniu stypendium rektora, wygasa z ostatnim dniem miesiąca, w którym doktorant został skreślony z listy doktorantów albo ukończył studia, lub utracił prawo do świadczenia w wyniku ukończenia innych studiów doktoranckich.

Komunikat ws. wypłat stypendiów doktoranckich i z dotacji projakościowej

Wiemy, że część z Was jest zaniepokojona brakiem wypłat stypendium doktoranckiego i z dotacji projakościowej. Śpieszymy tym samym z wyjaśnieniami! Otrzymaliśmy informacje, że brak wypłat w przypadku części wydziałów wynika z późnego przekazania list stypendialnych do Sekcji Płac UAM. Tej części z Was, która stypendium jeszcze nie otrzymała, zostanie ono przekazane w tym tygodniu, najdalej – na początku przyszłego.

Nowy skład Samorządu Doktorantów naszego Uniwersytetu na kadencję 2020/2021!

Szanowne Doktorantki, Szanowni Doktoranci przekazujemy Wam wiadomości, kto w tym roku będzie działał w strukturach Samorządu Doktoratów.

Nową Przewodniczącą Prezydium Sejmiku została mgr Ewelina Ebertowska (Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa).

Oprócz niej w Prezydium znaleźli się:

– mgr Marlena Kaźmierska (Wydział Studiów Edukacyjnych) – Wiceprzewodnicząca,

– mgr Malwina Malinowska (Wydział Nauk o Sztuce, Szkoła Doktorska),

– Sekretarz,- mgr Olga Dec (Wydział Archeologii, Szkoła Doktorska),

– mgr Adam Młynarczyk (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych).

W ramach struktur Sejmiku:

– mgr Mateusz Nowicki (Wydział Chemii) – Marszałek,

– mgr Artur Trzebny (Wydział Biologii) – Wicemarszałek.

W ramach Komisji Rewizyjnej:

– mgr Mikołaj Buchwald (Wydział Psychologii i Kognitywistyki),

– mgr Sonia Ławniczak (Wydział Neofilologii),

– mgr Joanna Radzioch (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Szkoła Doktorska).

Ponadto Przedstawicielką w Radzie Naukowej Szkoły Doktorskiej została Qihang Qiu, MA (Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, Szkoła Doktorska).
Gratulujemy nowo wybranym osobom, życząc samych sukcesów samorządowych w nowej kadencji!

Chcielibyśmy również podziękować serdecznie wszystkim, tym którzy byli zaangażowani w prace samorządowe w roku akademickim 2019/2020!