Nabór przedstawicieli do Rad Szkół Doktorskich

Trwa nabór do Rad Szkół Doktorskich. W związku z nadchodzącą reorganizacją Szkoły Doktorskiej UAM i utworzeniem pięciu odrębnych szkół doktorskich, Sejmik Doktorantów UAM będzie miał prawo do wybrania pięciu przedstawicieli do Rad Szkół Doktorskich, po jednym do Rady każdej ze szkół:1) Szkoła Doktorska Nauk o Języku i Literaturze,2) Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych,3) Szkoła Doktorska Nauk Społecznych,4) Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych,5) Szkoła Doktorska Nauk Przyrodniczych.Doktorantów I i II roku, którzy chcieliby reprezentować nasze środowisko w tych Radach zachęcamy do rejestrowania swoich kandydatur przez formularz: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx…

Formularz będzie aktywny do środy 3 lutego br. do godziny 23:59.Do zadań rady szkoły doktorskiej należy w szczególności:1) opiniowanie zasad funkcjonowania szkoły doktorskiej;2) dbałość o zapewnienie wysokiej jakości przygotowywanych rozpraw doktorskich;3) wyrażanie opinii w sprawie regulaminu szkoły doktorskiej;4) dbałość o wysoką jakość procesu rekrutacji do szkoły doktorskiej, w szczególności wyrażanie opinii w sprawie zasad i kryteriów rekrutacji;5) wyrażanie opinii dla senatu w sprawach dotyczących kształcenia doktorantów, w tym w sprawie programów kształcenia oraz w sprawie kwalifikacji nauczycieli akademickich prowadzących kształcenie w szkole doktorskiej;6) określanie wytycznych oraz zasad przygotowania indywidualnego planu badawczego doktorantów;7) ustalanie zasad i kryteriów przeprowadzania oceny śródokresowej w porozumieniu z dziekanami oraz radami naukowymi dyscyplin właściwymi dla dyscyplin objętych kształceniem w szkole doktorskiej.

ZASADY I KRYTERIA OCENY ŚRÓDOKRESOWEJ

Doktorantki i Doktoranci, zgodnie ze złożoną obietnicą, pragniemy przedstawić wam zasady i kryteria oceny śródokresowej. Podczas gdy zasady są jednakowe dla całej Szkoły Doktorskiej, kryteria są różne w zależności od dziedziny i dyscypliny. Szczegółowe wytyczne znajdziecie pod adresem: https://amu.edu.pl/doktoranci/zasady-oceny-srodokresowej-w-szkolach-doktorskich.

Szkolenie „Jak przygotować dobry wniosek do NCN”

Piątek, 5 lutego 2021 o 11:30 UTC+01 – 12:30 UTC+01   Szkolenie dla doktorantów dedykowane przygotowaniu wniosku do konkursu NCN Preludium   Szkolenie na platformie Teams poprowadzi kierownik Sekcji Wsparcia Aplikacji Grantowych dr Anna Stachowiak-Szrejbrowska   Wszystkie szkolenia będą odbywały się w zespole Oferta konkursowa 2021 [poprzednia nazwa Oferta konkursowa jesień 2020].   Osoby chętne do wzięcia udziału w szkoleniach prosimy o kontakt mailowy: annsta4@amu.edu.pl   Jeśli są już Państwo członkiem w/w zespołu wystarczy dołączyć do wybranego wydarzenia w kalendarzu.

How to prepare a good project proposal?

Piątek, 5 lutego 2021 o 13:00 UTC+01 – 14:30 UTC+01 A seminar for PhD students willing to prepare Preludium project proposal   The seminar will be led by dr Anna Stachowiak-Szrejbrowska – the Head of the Grant Application Support   The seminar will be available for the members of the Oferta konkursowa 2021 team (MS Teams).   To join the team, contact dr Stachowiak -Szrejbrowska annsta4@amu.edu.pl

Zapraszamy do udziału w projekcie „Świadomy UAM- w chorobie i niepełnosprawności”

Serdecznie zapraszamy Doktorantów i Doktorantki do udziału w projekcie „Świadomy UAM- w chorobie i niepełnosprawności”, który otrzymał dofinansowanie w jesiennej edycji konkursu Kowadło 2.0. Jest to cykl warsztatów skierowany do całej społeczności akademickiej.Przesyłamy Państwu link do aplikacji MS Teams, gdzie odbywać się będą poszczególne webinary oraz plakat ze szczegółowym harmonogramem zaplanowanych warsztatów.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTY5MGU2YjctMjAxMC00YThlLWJlZTMtOTkyZGMyNzEyNWQy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2273689ee1-b42f-4e25-a5f6-66d1f29bc092%22%2c%22Oid%22%3a%22b90ed450-4787-4d6b-b0d3-b4137b12eee9%22%7d

Bardzo liczymy na Państwa obecność!