Jednorazowe Stypendium Rektora dla doktorantów

Podobnie jak w roku ubiegłym, zgodnie z informacją ze swojego ostatniego listu, JM Rektor prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska postanowiła przyznać jednorazowe stypendia naukowe w wysokości 2.500 zł dla doktorantów wyróżniających się naukowo.

Zgodnie z zarządzeniem Rektora  nr  134/2020/2021  z  dnia  13  lipca 2021 roku oraz Zarządzenie nr 146/2021/2022  Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu  z dnia 14 października 2021 roku w sprawie przyznawania stypendiów naukowych Rektora w roku 2021 o takie stypendium mogą się ubiegać doktoranci którzy spełniają łącznie 3 warunki:

1)    są uczestnikami stacjonarnych studiów doktoranckich lub szkoły doktorskiej (od 2 roku szkoły doktorskiej do pierwszego przedłużenia studiów doktoranckich włącznie),

2)   legitymują się wybitnymi publikowanymi osiągnięciami naukowymi, opublikowanymi/przyjętymi do druku w poprzednim roku kalendarzowym (w okresie 1.01.2020 do 31.12.2020);

3)  uzyskali wyniki w realizacji programu studiów doktoranckich ze średnią ocen co najmniej 4,75 (za poprzedni rok akademicki – 2020/2021) – wydruk ocen z USOSa  z Potwierdzeniem*.

* Przez Potwierdzenie rozumie się:

  • wydruk e-maila, w którym otrzymało się (w załączeniu) wykaz ocen – przesłany od pracownika sekretariatu/dziekanatu
  • wykaz ocen z podpisem pracownika sekretariatu/dziekanatu, lub
  • wykaz ocen z podpisem Kierownika Studiów Doktoranckich.

Stypendia naukowe przyznawane są na wniosek doktoranta (wzór w załączniku).

Kryteria oceny osiągnięć są takie same jak w stypendium rektora.

Stypendia naukowe przyznawane są na wniosek doktoranta. Wniosek trzeba zatem załączyć do dokumentacji. Pamiętajcie o podpisaniu wniosku w odpowiednim miejscu! Bez podpisanego w odpowiednim miejscu wniosku dokumenty nie podlegają ocenie!

Wnioski wraz z załącznikami można złożyć w Biurze Szkoły Doktorskiej (ul Grunwaldzka 6, pok. 118 ) od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-14.00 osobiście lub przesłać pocztą tradycyjną – decyduje data wpłynięcia do Biura (nie stempla pocztowego!) od dnia 10 listopada do 30 listopada 2021 r.

Więcej informacji nt. stypendium można znaleźć w zarządzeniu Rektora w sprawie stypendiów naukowych:

bip.amu.edu.pl/__data/assets/pdf_file/0035/268667/ZR-146-2021-2022.pdf?fbclid=IwAR3NfIX2V1IXNy51k_dpW1ZrTUdVFUYOKfFaZ5wa_06WQT5rrj7IOmQu-xg