Nabór przedstawicieli do Rad Szkół Doktorskich

Trwa nabór do Rad Szkół Doktorskich. W związku z nadchodzącą reorganizacją Szkoły Doktorskiej UAM i utworzeniem pięciu odrębnych szkół doktorskich, Sejmik Doktorantów UAM będzie miał prawo do wybrania pięciu przedstawicieli do Rad Szkół Doktorskich, po jednym do Rady każdej ze szkół:1) Szkoła Doktorska Nauk o Języku i Literaturze,2) Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych,3) Szkoła Doktorska Nauk Społecznych,4) Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych,5) Szkoła Doktorska Nauk Przyrodniczych.Doktorantów I i II roku, którzy chcieliby reprezentować nasze środowisko w tych Radach zachęcamy do rejestrowania swoich kandydatur przez formularz: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx…

Formularz będzie aktywny do środy 3 lutego br. do godziny 23:59.Do zadań rady szkoły doktorskiej należy w szczególności:1) opiniowanie zasad funkcjonowania szkoły doktorskiej;2) dbałość o zapewnienie wysokiej jakości przygotowywanych rozpraw doktorskich;3) wyrażanie opinii w sprawie regulaminu szkoły doktorskiej;4) dbałość o wysoką jakość procesu rekrutacji do szkoły doktorskiej, w szczególności wyrażanie opinii w sprawie zasad i kryteriów rekrutacji;5) wyrażanie opinii dla senatu w sprawach dotyczących kształcenia doktorantów, w tym w sprawie programów kształcenia oraz w sprawie kwalifikacji nauczycieli akademickich prowadzących kształcenie w szkole doktorskiej;6) określanie wytycznych oraz zasad przygotowania indywidualnego planu badawczego doktorantów;7) ustalanie zasad i kryteriów przeprowadzania oceny śródokresowej w porozumieniu z dziekanami oraz radami naukowymi dyscyplin właściwymi dla dyscyplin objętych kształceniem w szkole doktorskiej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *